Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van CarEquine Asserweg 1, 9409 TG Loon.

Het KVK-nummer is 77003861.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via

carola@carequine.nl of per post: CarEquine, Asserweg 1, 9409 TG Loon.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen en overeenkomsten en ander op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij CarEquine of haar eigenaar Carola Fernhout is betrokken.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgevers geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten. De overeenkomst tussen CarEquine en afnemer, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de laatst gemaakte schriftelijke afspraak.

Artikel 2. Dienstverlening.

De dienstverlening van CarEquine bestaat uit het geven van coaching, begeleiding en trainingen aan cliënten van zorginstellingen en particulieren (met of zonder paard) en medewerkers van bedrijven.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen.

Alle door CarEquine gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten). Als de Opdrachtgever aan CarEquine gegevens verstrekt, mag CarEquine ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4. Opdrachten en overeenkomsten.

CarEquine zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd in de coaching en trainingen. Zolang de in bovenstaand genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een coaching of training tot stand en kan de afnemende aanmelding annuleren.

CarEquine en opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen en kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.

Artikel 5. Betalingen.

De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Als een afnemer niet binnen die termijn betaalt, brengt CarEquine 15% van de openstaande factuur als buitengerechtelijke incassokosten extra in rekening, met een minimum van EUR 40,00. Indien CarEquine genoodzaakt is tot incassomaatregelen, dan is afnemer tevens gerechtelijke incassokosten en/of proceskosten aan CarEquine verschuldigd.

CarEquine is steeds gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen van de afnemer, indien daartoe, gelet op de aard van de opdracht, aanleiding bestaat.

CarEquine is bij niet-tijdige betaling van afnemer gerechtigd haar werkzaamheden uit te stellen, dan wel de toegang tot de (online) coaching en training op te schorten, totdat betaling alsnog volledig is verricht. CarEquine heeft een opschortingsrecht tot het moment dat alle opeisbare vorderingen voor de afnemer volledig zijn voldaan.

CarEquine is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van opschorting van werkzaamheden. CarEquine mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

Artikel 6. Annulering.

Annuleren van een tussen afnemer en CarEquine gemaakte werkafspraak kan alleen per e-mail.

Als afnemer een geplande werkafspraak van CarEquine binnen 24 uur voor het overeengekomen starttijdstip annuleert, of als afnemer niet op de afgesproken plek en datum verschijnt, is hij 100% van de overeengekomen hoofdsom aan CarEquine verschuldigd.

Als afnemer een geplande werkafspraak van CarEquine 1 week tot 24 uur voor het overeengekomen starttijdstip annuleert, is afnemer 75% van de overeengekomen hoofdsom aan opdrachtnemer verschuldigd.

Een uit te voeren opdracht, betreffende 1-op-1 begeleiding of een éénmalige afspraak, wordt geheel vooraf betaald.

Artikel 7. Annuleren van deelname aan een training.

Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.

Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een schriftelijke bevestiging aan het adres van CarEquine dat is vermeld op de website van CarEquine.

Bij annulering/opzegging door afnemer is CarEquine niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan CarEquine te voldoen.

De afnemer behoudt het recht om deelname aan het programma te annuleren indien afnemer (deelnemer) tijdens de eerste dag van het startseminar heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Afnemer (deelnemer) dient CarEquine hierover aan het eind van de eerste dag van de training te informeren, en dit uiterlijk de dag daarna schriftelijk te bevestigen.

Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen aan afnemer gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats in geval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan de training. Het staat CarEquine vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

Annulering/opzegging van een online-leerprogramma is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.

Verplaatsing van geplande 1-op-1 gesprekken in een training is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van CarEquine. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalingen)verplichtingen van afnemer.

Artikel 8. Annuleren van aanbod van een training.

CarEquine is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

Artikel 9. Auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht en gebruiksrecht.

CarEquine behoudt het exclusieve intellectuele eigendoms- en auteursrechten van ideeën, promotiemateriaal, trainingsmateriaal, programma’s, oefeningen, technieken en alle andere verstrekte informatie die voortkomt uit de werkzaamheden en het totale aanbod van de CarEquine. Afnemer ontvangt uitsluitend het gebruiksrecht hierover.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CarEquine is het niet toegestaan om enig door CarEquine aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

Derden die zijn ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren zijn niet gerechtigd het auteursrecht of overige intellectuele eigendomsrechten over te dragen. Te allen tijde blijft dit recht bij CarEquine.

Bij overtreding van dit artikel verbeurt CarEquine van afnemer een direct opeisbare boete ad. € 2.500,- te vermeerderen met een bedrag van € 250,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

Artikel 10. Vertrouwelijke informatie.

CarEquine behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

CarEquine gaat vertrouwelijk om met informatie van of over afnemer, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.

Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Carequine alle informatie van opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

CarEquine zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen.

Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van CarEquine niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien. CarEquine mag voor reclamedoeleinden refereren aan afnemer, onder de voorwaarde dat CarEquine geen vertrouwelijke informatie openbaart.

Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een training van Carequine of andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door CarEquine/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 11. Workshops, cursussen, evenementen, programma en trainingen.

Bij een overeenkomst voor een reeks trainingen, dient de afnemer een vooruitbetaling te doen van 50% van de afgesproken totaalprijs en de overige gelden in vooraf afgesproken termijnen.

De opdracht kan eenmalig zijn in een 1-op-1-sessie, een paardencoachsessie, een workshop/cursus/training of op programmabasis voor bepaalde tijd.

De deelnemer van een training die boekt namens andere deelnemers is aansprakelijk voor deze (mede)deelnemers die hij aanmeldt.

Bij een te lage aanmeldingspercentage deelnemers is Carequine gerechtigd de training te annuleren. Deelnemers worden hiervan telefonisch dan wel per e-mail op de hoogte gesteld. Bij annulering biedt Carequine een alternatieve datum voor de cursus aan, of restitueert de betaalde deelnamekosten.

De onderdelen van een training dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over de trainingen.

Artikel 12. Opschorting en beëindiging.

CarEquine mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

Carequine mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Carequine dan schadevergoeding betalen of schadeloosstellen.

CarEquine heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een training te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van CarEquine op grond van de wet. Carequine is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

CarEquine mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

a. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

b. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;

e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 13. Beperking aansprakelijkheid en Aansprakelijkheid.

CarEquine is niet aansprakelijk voor directe schade aan afnemer tenzij sprake is van opzet of roekeloosheid door Carequine. Voor indirecte of gevolgschade aan afnemer is Carequine nooit aansprakelijk.

Gelet op de inspanningsverplichting is Carequine niet aansprakelijk voor de resultaten van afnemer. Carequine verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.

CarEquine is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van afnemer, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

CarEquine is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht. In geval van tijdelijke overmacht komt Carequine de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd. Afnemer en CarEquine kunnen na tijdelijke of definitieve overmacht de overeenkomst herzien of opzeggen.

Eventuele aansprakelijkheid van CarEquine is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CarEquine. CarEquine is alleen aansprakelijk voor directe schade van opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend als het gevolg van een tekortkoming van CarEquine is ontstaan.

Indien CarEquine voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt en samenwerkt met één of meer andere partijen, dan zal CarEquine voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn. Carequine is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.

Afnemer vrijwaart CarEquine tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor afnemer, tenzij de aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg opzet of roekeloosheid van CarEquine.

Artikel 14. Overmacht.

CarEquine hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

CarEquine kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.